SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Lõi Lọc Khí Hankison NGF SERIES

 • Lõi Lọc Khí SF-02 / PF-02 / HF-02 / UF-02 / CF-02

  Dùng cho bộ lọc F02-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F02-B-xx, flow rate 34 M3/h.

  Mã số: SF-02

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-02 / PF-02 / HF-02 / UF-02 / CF-02

  KF02-BSF KF02-BPF KF02-BHF KF02-BUF KF02-BCF

  Dùng cho bộ lọc F02-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F02-B-xx, flow rate 34 M3/h.

  Mã số: PF-02

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-02 / PF-02 / HF-02 / UF-02 / CF-02

  KF02-BSF KF02-BPF KF02-BHF KF02-BUF KF02-BCF

  Dùng cho bộ lọc F02-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F02-B-xx, flow rate 34 M3/h.

  Mã số: HF-02

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-02 / PF-02 / HF-02 / UF-02 / CF-02

  KF02-BSF KF02-BPF KF02-BHF KF02-BUF KF02-BCF

  Dùng cho bộ lọc F02-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F02-B-xx, flow rate 34 M3/h.

  Mã số: CF-02

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-02 / PF-02 / HF-02 / UF-02 / CF-02

  KF02-BSF KF02-BPF KF02-BHF KF02-BUF KF02-BCF

  Dùng cho bộ lọc F02-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F02-B-xx, flow rate 34 M3/h.

  Mã số: UF-02

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-03  PF-03  HF-03  UF-03  CF-03

  KF03-BSF KF03-BPF KF03-BHF KF03-BUF KF03-BCF

  Dùng cho bộ lọc F03-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: SF-03

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-03  PF-03  HF-03  UF-03  CF-03

  KF03-BSF KF03-BPF KF03-BHF KF03-BUF KF03-BCF

  Dùng cho bộ lọc F03-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: PF-03

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-03  PF-03  HF-03  UF-03  CF-03

  KF03-BSF KF03-BPF KF03-BHF KF03-BUF KF03-BCF

  Dùng cho bộ lọc F03-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: HF-03

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-03  PF-03  HF-03  UF-03  CF-03

  KF03-BSF KF03-BPF KF03-BHF KF03-BUF KF03-BCF

  Dùng cho bộ lọc F03-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: UF-03

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-03  PF-03  HF-03  UF-03  CF-03

  KF03-BSF KF03-BPF KF03-BHF KF03-BUF KF03-BCF

  Dùng cho bộ lọc F03-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: CF-03

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-04  PF-04  HF-04  UF-04  CF-04

  KF04-BSF KF04-BPF KF04-BHF KF04-BUF KF04-BCF

  Dùng cho bộ lọc F04-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: SF-04

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-04  PF-04  HF-04  UF-04  CF-04

  KF04-BSF KF04-BPF KF04-BHF KF04-BUF KF04-BCF

  Dùng cho bộ lọc F04-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: PF-04

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-04  PF-04  HF-04  UF-04  CF-04

  KF04-BSF KF04-BPF KF04-BHF KF04-BUF KF04-BCF

  Dùng cho bộ lọc F04-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: HF-04

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-04  PF-04  HF-04  UF-04  CF-04

  KF04-BSF KF04-BPF KF04-BHF KF04-BUF KF04-BCF

  Dùng cho bộ lọc F04-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: UF-04

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-04  PF-04  HF-04  UF-04  CF-04

  KF04-BSF KF04-BPF KF04-BHF KF04-BUF KF04-BCF

  Dùng cho bộ lọc F04-B-SF/PF/HF/UF/CF

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F03-B-xx, flow rate 59 M3/h.

  Mã số: CF-04

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-06  PF-06  HF-06  UF-06  CF-06

  KF06-BSF KF06-BPF KF06-BHF KF06-BUF KF06-BCF

  Dùng cho bộ lọc F06-B-SF/PF/HF/UF/CF 

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F06-B-xx, flow rate 127 M3/h.

  Mã số: SF-06

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-06  PF-06  HF-06  UF-06  CF-06

  KF06-BSF KF06-BPF KF06-BHF KF06-BUF KF06-BCF

  Dùng cho bộ lọc F06-B-SF/PF/HF/UF/CF 

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F06-B-xx, flow rate 127 M3/h.

  Mã số: PF-06

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-06  PF-06  HF-06  UF-06  CF-06

  KF06-BSF KF06-BPF KF06-BHF KF06-BUF KF06-BCF

  Dùng cho bộ lọc F06-B-SF/PF/HF/UF/CF 

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F06-B-xx, flow rate 127 M3/h.

  Mã số: HF-06

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-06  PF-06  HF-06  UF-06  CF-06

  KF06-BSF KF06-BPF KF06-BHF KF06-BUF KF06-BCF

  Dùng cho bộ lọc F06-B-SF/PF/HF/UF/CF 

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F06-B-xx, flow rate 127 M3/h.

  Mã số: UF-06

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

 • Lõi Lọc Khí SF-06  PF-06  HF-06  UF-06  CF-06

  KF06-BSF KF06-BPF KF06-BHF KF06-BUF KF06-BCF

  Dùng cho bộ lọc F06-B-SF/PF/HF/UF/CF 

  Lọc cao cấp của Hankinson, thế hệ mới nhất, có lưu lượng lớn chất lượng cao.

  Hankison NGF SERIES

  Hankison series, filtration rating F06-B-xx, flow rate 127 M3/h.

  Mã số: CF-06

  Hãng sản xuất: HANKINSON

  Xem chi tiết

Trang 1 của 4 1 2 3 4 >
SẢN PHẨM