SẢN PHẨM
Tìm kiếm

Bộ Trên Đường Ống Cao Áp Hertz

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY
    - Lưu lượng từ : 1.18 m3/min - 14.16 m3/m
    - Kết nối (Ren): 1/4'', 1/2'', 3/4'' và 1''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Hiệu suất lọc có 4 cấp độ lọc
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m3

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY, MODEL HHGO100
    - Model: HHGO-100
    - Lưu lượng từ : 100 m3/h
    - Kết nối (Ren): 1/4''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Lõi lọc Model: M25
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m3

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY, MODEL HHGO300
    - Model: HHGO-300
    - Lưu lượng từ : 300 m3/h
    - Kết nối (Ren): 1/2''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Lõi lọc Model: M50
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY, MODEL HHGO600
    - Model: HHGO-600
    - Lưu lượng từ : 600 m3/h
    - Kết nối (Ren): 3/4''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Lõi lọc Model: M100
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY, MODEL HHGO850
    - Model: HHGO-850
    - Lưu lượng từ : 850 m3/h
    - Kết nối (Ren): 1''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Lõi lọc Model: M150
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY, MODEL HHGO1200
    - Model: HHGO-1200
    - Lưu lượng từ : 1200 m3/h
    - Kết nối (Ren): 1''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Lõi lọc Model: M200
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m3

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY, MODEL HHGO1600
    - Model: HHGO-1600
    - Lưu lượng từ : 1600 m3/h
    - Kết nối (Ren): 1-1/2''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Lõi lọc Model: M250
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m3

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY, MODEL HHGO2500
    - Model: HHGO-2500
    - Lưu lượng từ : 2500 m3/h
    - Kết nối (Ren): 2''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Lõi lọc Model: M2500
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m3

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

 • BỘ LỌC KHÍ CAO ÁP HERTZ - GERMANY, MODEL HHGO3000
    - Model: HHGO-3000
    - Lưu lượng từ : 3000 m3/h
    - Kết nối (Ren): 2-1/2''
    - Áp suất max: 50 barg
    - Lõi lọc Model: M3000
      - Cấp P: Lọc bụi xuống: 5 micron, Hàm lượng dầu xuống: 5 mg/m3
      - Cấp X: Lọc bụi xuống: 1 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.1 mg/m3
      - Cấp Y: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.01 mg/m3
      - Cấp A: Lọc bụi xuống: 0.01 micron, Hàm lượng dầu xuống: 0.003 mg/m3

  Hãng sản xuất: SOTRAS

  Xem chi tiết

SẢN PHẨM